محصولات

اطلاعات فنی
ESA.WA203
ویژگی ها
 • کاهش آب مصرفی بتن تا 25 درصد
 • مناسب بتن ریزی درهوای سرد
 • کاهش زمان گیرش اولیه بتن
 • کاهش نفوذ پذیری بتن
 • کاهش تخلخل بتن
 • تسریع عملیات بتن ریزی وکاهش هزینه های مربوط به اجرا
 • فاقد یون کلراید
موارد استفاده
 • بتن ریزی درمناطق سردسیر
 • تولید بتن فوق روان
 • مناسب برای تولید بتن با مصالح شکسته
 • تولید بتن پر مقاومت باتوجه به امکان کاهش نسبت آب به سیمان
 • بتن ریزی درمقاطع با تراکم بالای آرماتور
 • بتن ریزی در زمستان ( جایگزینی مناسب برای ضد یخ بتنی )
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن تازه مانندروانی ، حفظ روانی ، زمان گیرش ومقاومت مورد نظر بامصالح و شرایط محیطی موجود در محل انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 5/0 تا 5/1 درصد نسبت به وزن مواد سیمانی میکروسیلیس ، خاکستر بادی ،خاکستر کوره های آهن گدازی و…) پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد.
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود