محصولات

اطلاعات فنی
ESA.WR202
ویژگی ها
 • کاهش آب مصرفی بتن تا 25 درصد
 • زمان گیرش طولانی به منظور جلوگیری از ایجاد درز سرد
 • درمراحل قطع بتن ریزی
 • مناسب بتن ریزی درهوای گرم
 • کاهش نفوذ پذیری بتن
 • کاهش تخلخل بتن
 • تسریع عملیات بتن ریزی وکاهش هزینه های مربوط به اجرا
موارد استفاده
 • تولید بتن فوق روان با حفظ کارایی درمدت زمان طولانی
 • مناسب برای تولید بتن با مصالح شکسته
 • تولید بتن پر مقاومت باتوجه به امکان کاهش نسبت آب به سیمان
 • بتن ریزی درمقاطع باتراکم بالای آرماتور
 • بتن ریزی حجیم
 • تولید بتن درشرایط آب وهوایی گرم ( جنوب کشور )
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط ومشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن تازه مانند روانی حفظ روانی ، زمان گیرش ومقاومت مورد نظر با مصالح وشرایط محیطی موجود در محل انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 5/0 تا 5/1 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.