محصولات

اطلاعات فنی
ESA.WR302
ویژگی ها
 • امکان کاهش آب مصرفی در بتن تا 25 درصد نسبت به بتن شاهد
 • حفظ اسلامپ وجلوگیری از ایجاد درز سرد .
 • کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر آب ، سولفات ویون کلر
 • کاهش تخلخل بتن وایجاد سطوح اکسپوز بتنی
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس ، خاکستربادی وسرباره
 • قابلیت حفظ اسلامپ وامکان حمل بتن درفواصل طولانی
موارد استفاده
 • بتن ریزی درحجم زیاد
 • ساخت بتن خودمتراکم (SCC)
 • ساخت بتن توانمند (HPC)
 • ساختن بتن پمپی
 • ساخت بتن دارای مواد پوزولانی
 • ساختن بتن های تزئینی
 • ساخت بتن های کف سازی
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن تازه وسخت شده مانند روانی ، حفظ روانی ، زمان گیرش ومقاومت اولیه ونهایی بتن با مصالح وشرایط محیطی موجود در محل پروژه انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 4/0 تا 6/1 درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود