محصولات

اطلاعات فنی
ESA.A-S
ویژگی ها
 • حصول مقاومت بالای اولیه ونهایی درترکیبات سیمانی
 • تسریع زمان گیرش اولیه ونهایی
 • امکان قالب برداری سریع
 • کاهش زمان برای محافظت از بتن درفصول سرد
 • کاهش ملات ریزشی در عملیات بتن پاشی Low Rebounding))
موارد استفاده
 • تثبیت ولاینینگ تونل ها وکانال
 • بتن ریزی در هوای سرد
 • قالب برداری درمدت زمان کوتاه
 • ملات های ترمیمی
 • شاتکریت سطوح شیب دار
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن وملات تازه وسخت شده مانند روانی ، زمان گیرش ومقاومت اولیه ونهایی با مصالح وشرایط محیطی موجود درمحل پروژه انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 1تا 5 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
این محصول رامیتوان مستقیماً با آب مخلوط به بتن آماده اضافه نمود همچنین این محصول می تواند مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه گردد .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل از خشک با آب شسته شود .
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود