محصولات

اطلاعات فنی
ESA.FO
ویژگی ها
 • عدم چسبندگی بتن وسیمان به سطح قالب
 • فاقدعوامل اثر گذار بر روی بتن تازه
 • کاهش هزینه های تمیز کاری وترمیم قالب
 • جلوگیری از خوردگی قالب فلزی
 • حذف حباب های محبوس شده در بین قالب وبتن
 • فاقد یون کلر
 • قابلیت حل شدن در آب
 • صرفه اقتصادی فوق العاده (ارزانتر ازروغن سوخته وگازوئیل )
 • قابلیت رقیق شدن با آب تا میزان 2 برابر
موارد استفاده
 • انواع قالب های فلزی ، چوبی
 • در بتن ریزی های قالب لغزنده
 • قطعات پیش ساخته بتنی ، گچی ، اپوکسی و……
مقدار مصرف
باتوجه به ناهمواری وزبری سطح قالب ، هرلیتر محصول روغن قالب حدود 20 تا 25 متر مربع را پوشش می دهد که درصورت رقیق نمودن آن به نسبت 1به 1با آب ،امکان استفاده در 40 تا 50 متر مربع نیز وجود دارد .
روش مصرف
 • پیش ازاجرا می بایست سطوح قالب ازهرگونه ترکیبات چسبنده ، جدا وتمیز گردد . قالب های چوبی نو می بایست در دو مرحله با روغن قالب پوشانده شود .
 • این محصول رامی توان با روشهای مختلف ، به وسیله قلم مو ویا اسپری اجرا نمود . درصورت جمع شدن این محصول درگوشه های قالب ، روغن اضافی توسط وسیله های مناسب زدوده شود.
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود