محصولات

اطلاعات فنی
ESA.Nailing
ویژگی ها
 • ارتقاء مقاومت فشاری بتن ودوغاب
 • ارتقاء مقاومت کششی درعملیات کششی Nail زودهنگام
 • امکان بهره برداری سریع ازNail ها درعملیات تزریق
 • امکان قالب برداری سریع
 • پمپ پذیری بتن
موارد استفاده
 • امکان کشش Nail زودتر ازموعد مقرر
 • افزایش مقاومت کششی درزمان عملیات کششی Nail ها
 • بهبود عدد تست قیف مارش
 • عملیات تزریق دوغاب
 • عملیات مایکرو پایلینگ (Micropiling)
 • عملیات بتن ریزی که نیاز به کسب مقاومت زود هنگام می باشد .
مقدار مصرف
مقدار مصرف این محصول به نوع کاربرد ، نوع مصالح سنگی ، مقدار سیمان ، مقاومت فشاری بتن ، روانی و… بستگی دارد لذا برای به دست آوردن میزان دقیق مصرف این محصول انجام تست های کارگاهی توصیه می گردد به طورکلی میزان مصرف این محصول 2/0 تا 9/0 درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمان پیشنهاد می گردد تغییر میزان مصرف مجاز تعیین شده توسط این شرکت در روند کسب مقاومت های فشاری اولیه ونهایی تاثیر به سزایی دارد ، لذا هرگونه تغییر می بایست با تایید کارشناسان فنی این شرکت صورت پذیرد. در صورت نیاز به مصرف خارج از محدوده مذکور می بایست با کارشناسان فنی شرکت ابتکار شیمی البرز تماسل حاصل فرمائید .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.