محصولات

اطلاعات فنی
ESA.WH401
ویژگی ها
 • کاهش آب مصرفی در بتن تا 40 درصد درحالت روانی برابر
 • عدم بروز پدیده آب انداختگی وجدا شدگی در بتن فوق روان
 • حصول مقاومت بالا درسنین اولیه ونهایی
 • کاهش نفوذ پذیری در برابر آب ، کلراید وسولفات به دلیل کاهش شدید آب مصرفی در بتن
 • استفاده همزمان باترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس،خاکستربادی وسرباره
 • کاهش تخلخل بتن
 • امکان بتن ریزی درمقاطع با تراکم آرماتور بالا
موارد استفاده
 • تولید بتن خوش نما واکسپوز
 • بتن های پمپی
 • تولید بتن با مقاومت بالا
 • بتن دارای مواد پزولانی
 • بتن های تزئینی
 • بتن های کف سازی و Paving
 • بتن خود تراکم (SCC)
 • بتن ریزی درقالب های خاص با اشکال مختلف
 • بتن ریزی های حجیم
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول وباتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن تازه وسخت شده مانند روانی ، حفظ روانی ، زمان گیرش ومقاومت اولیه و نهایی بتن با مصالح وشرایط محیطی موجود در محل پروژه انجام گیرد به طور کلی این مقدار بین 0/3 تا 1/5 درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود و یا باهر نسبتی با بخشی از آب بتن و یا تمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود