محصولات

اطلاعات فنی
ESA.201
ویژگی ها
 • کاهش آب مصرفی بتن تا 25 درصد
 • افزایش مقاومت اولیه ونهایی بتن
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس،
 • خاکستری بادی وسرباره
 • کاهش نفوذ پذیری بتن
 • کاهش تخلخل بتن
 • تسریع بتن ریزی وکاهش هزینه های اجرایی
 • عدم ایجاد تغییر درزمان گیرش بتن
 • افزایش چسبندگی میان اجزای داخلی بتن
 • کاهش خطر آب انداختگی بتن
موارد استفاده
 • تولید بتن با روانی وکارایی بالا
 • مناسب برای تولید بتن بامصالح شکسته
 • تولید بتن پر مقاومت با کاهش نسبت آب به سیمان
 • بتن ریزی درمقاطع باریک وپر آرماتور
 • ساخت کف های بتنی
 • ساخت بتن دارای مصالح سنگی با درصد جذب آب بالا
مقدار مصرف
میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط ومشخصات موردنیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن تازه مانندروانی ، حفظ روانی ، زمان گیرش ومقاومت مورد نظر بامصالح وشرایط محیطی موجود در محل انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 5/0 تا 5/1 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.