محصولات

اطلاعات فنی
ESA.W102
ویژگی ها
 • کاهش آب مصرفی بتن تا 5 درصد
 • کاهش نفوذ پذیری بتن
 • کاهش بروز پدیده جدا شدگی درروانی مورد نظر
 • بهبود قابلیت پمپ پذیری بتن
 • بهبود رئولوژی بتن
موارد استفاده
 • تولید بتن با روانی بالا
 • تولید بتن با مصالح شکسته
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس خاکستر بادی وسرباره
مقدار مصرف
مقدار مصرف این محصول به نوع کاربرد ، نوع مصالح سنگی ، مقدار سیمان ، مقاومت فشاری بتن ، روانی و بستگی دارد . لذا برای به دست آوردن میزان دقیق مصرف این محصول انجام تست های کارگاهی توصیه می گردد ، به طور کلی میزان مصرف این محصول 3/0 تا 8/0 درصد نسبت به وزن مواد سیمانی ( سیمان ، میکروسیلیس ،خاکستر بادی و…) پیشنهاد می گردد . تغییر میزان مصرف مجاز تعیین شده توسط این شرکت در روند کسب مقاومت های فشاری اولیه ونهایی تاثیر به سزایی دارد ، لذا هرگونه تغییر می بایست با تایید کارشناسان فنی این شرکت صورت پذیرد .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.