محصولات

اطلاعات فنی
ESA.WW101
ویژگی ها
 • کاهش چشمگیر نفوذ پذیری بتن
 • کاهش آب مصرفی بتن تا 10 درصد
 • کاهش بروز پدیده جدا شدگی در روانی مورد نظر
 • افزایش کارایی بتن
موارد استفاده
 • ساخت مخازن بتنی نگهداری آب، تصفیه خانه ها و…
 • تولید بتن با روانی بالا
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس ، خاکستر بادی وسرباره
مقدار مصرف
مقدار مصرف این محصول به نوع کاربرد ، نوع مصالح سنگی ، مقدار سیمان ، مقاومت فشاری بتن ، روانی و….. بستگی دارد . لذا برای به دست آوردن میزان دقیق مصرف این محصول انجام تست های کارگاهی توصیه می گردد . به طور کلی میزان مصرف این محصول 4/0 تا 1 درصد نسبت به وزن مواد سیمانی ( سینمان ، میکروسیلیس ،خاکستر بادی و…. ) پیشنهاد می گردد . تغییر میزان مصرف مجاز تعیین شده توسط این شرکت در روند کسب مقاومت های فشاری اولیه ونهایی تاثیر به سزایی دارد لذا هرگونه تغییر می بایست با تایید کارشناسان فنی این شرکت صورت پذیرد .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.