محصولات

اطلاعات فنی
ESA.WA103
ویژگی ها
 • کاهش آب مصرفی بتن تا 5 درصد
 • کاهش نفوذ پذیری بتن
 • کاهش بروز پدیده جدا شدگی درروانی مورد نظر
 • بهبود قابلیت پمپ پذیری بتن
 • امکان قالب برداری سریع
موارد استفاده
 • بتن ریزی در مناطق سردسیر
 • تولید بتن با نفوذ پذیری پایین
 • استفاده همزمان باترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس خاکستر باید وسرباره
 • ساخت بتن پیش ساخته
 • بتن ریزی با قالب لغزنده
جایگزین مناسب ضدیخ در بتن با قابلیت کاهشی نسبت آب به سیمان
مقدار مصرف
مقدار مصرف این محصول به نوع کاربرد ، نوع مصالح سنگی ، مقدار سیمان ، مقاومت فشاری بتن ، روانی و… بستگی دارد لذا برای به دست آوردن میزان دقیق مصرف این محصول انجام تست های کارگاهی توصیه می گردد ، به طورکلی میزان مصرف این محصول 3/0 تا 2/1 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد . درصورت نیاز به مصرف خارج از محدوده مذکور می بابیست با کارشناسان فنی شرکت ابتکار شیمی البرز تماس حاصل فرمائید .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.