محصولات

اطلاعات فنی
ESA.Cure
ویژگی ها
 • جلوگیری از ترک خوردگی سطحی بتن
 • جلوگیری از پوسته شدن سطحی بتن
 • عدم نیاز به آب پاشی مداوم بتن
 • افزایش مقاومت فشاری بتن
 • کاهش نفوذ پذیری سطحی بتن
 • کمک به تکمیل واکنش هیدراتاسیون سیمان باتوجه به حبس آب ورطوبت اختلاط در داخل بتن
 • جلوگیری از ترک خوردگی سطح بتن ناشی از شوک حرارتی تماس آب با بتن درهوای گرم
موارد استفاده
 • بتن ریزی در شرایط هوای گرم
 • بتن ریزی در مقاطع وسیع (Paving)
 • بتن ریزی درمقاطع بادخیز ومحل های مواجه با تابش مستقیم نورخورشید
مقدار مصرف
 • میزان مصرف این محصول باتوجه به دمای هوا ، رطوبت ووزش باد بین 50 الی 100 گرم برهر متر مربع مشخص می گردد .
 • نکته : با توج به مکانیزم عملکرد این محصول بهتر است با نسبت 1به 1 با آب آشامیدنی مخلوط گردد .
روش مصرف
 • به محض اتمام بتن ریزی در سطوح کف ویاباز نمودن قالب ها به روش اسپری نمودن بر روی سطح مصرف گردد . درمواردی که با تاخیر دراعمال این محصول به روی سطح مواجه هستیم بهتر است قبل ازاعمال ماده بر روی سطح از آب شیرین وقابل آشامیدن برای اشباع سطوح بتنی استفاده نموده وبعد از آن ازماده نگهدارنده بتن استفاده گردد .
 • همچنین درشرایط سخت آب وهوائی ( گرم وخشک ) بهتر است با بالا بردن میزان مصرف ماده بر هر متر مربع فیلم ضخیم تری برروی سطح ایجادگردد که مقاومت بهتری برای جلوگیری از تبخیر آب اختلاط ازخود نشان دهد.
 • درشرایطی که قرار است بتن جدید بر روی سطح بتن کیورینگ شده با مواد نگهدارنده بتن اجرا گردد بهتر است قبل از بتن ریزی مجدد مواد نگهدارنده بتن از روی بتن قدیم شسته شود .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود