محصولات

اطلاعات فنی
 ESA.Plug
ویژگی ها
 • گیرش آنی ملات ظرف مدت 5 الی 20 ثانیه
 • امکان آب بندی نشت های پرفشار در سازه های سد ، تونل مخازن آب آشامیدنی ، منهول ها ولوپیت ، استخر ، چاله آسانسور و….
 • چسبندگی بسیار عالی به بتن ، سنگ و انواع مصالح
 • قابلیت کاربرد درتماس با آب آشامیدنی
 • بدون انقباض وترک خوردگی
 • امکان بهره برداری سریع از سازه آب بند شده
 • سهولت اجرا
 • غیر سمی
موارد استفاده
 • آب بندی آنی هرگونه نشت آب ( مثبت ومنفی )
 • آب بندی انواع مقاطع بتنی ، سنگی و ….
 • آب بندی دیوارهای حائل که دسترسی به پشت آنها نباشد .
 • آب بندی منهول ها ،ولوپیت ها ، سازه سد ، چاله آسانسور ، مخازن آب و…
مقدار مصرف
 • میزان مصرف باتوجه به ابعاد مقاطع درحال نشت و همچنین وزن مخصوص محصول قابل محاسبه می باشد .
 • باتوجه به زمان گیرش سریع این محصول توصیه می گردد همیشه میزانی ازخمیر آماده گردد که درمحدوده زمانی گیرش این محصول قابل مصرف باشد.
روش مصرف
 • بعد از باز نمودن درز در حال نشت به صورت Vمقدار مناسبی از پودر را با میزان مشخصی آب مخلوط نموده تا خمیر یکنواختی حاصل گردد ، مخلوط آماده را به سرعت بر روی محل نشت قرار داده وحداقل 5 الی 20 ثانیه با فشار در آن محل نگه می داریم . بعداز آب بند شدن محل می توان مواد مازاد بر روی محل نشت را از روی آن تراشید ومقطع را همسطح نمود .
 • درنشت های با فشار بالا میتوان در ابتدا درمحل نشت با استفاده ازیک لوله مقطع را اززهکش نمود ومحل را به روش بالا آب بند نمود.
 • درتمامی مراحل از دستکش استفاده نمائید .
نکات ایمنی
 • این محصول درمحدوده مواد خطر ساز ومضر برای سلامتی ومحیط زیست قرار ندارد با این وجود درصورت تماس با پوست بلافاصله با آب شسته شود ودر صورت تماس با چشم ویا بلیعده شدن بلافاصله با آب فراوان شستشو شود وبه پزشک مراجعه گردد .
 • از آنجائیکه این ماده قلیایی می باشد توصیه اکید می گردد زمان اجرا از عینک ، دستکش ولباس کار مناسب استفاده گردد .