محصولات

اطلاعات فنی
ESA.RA
ویژگی ها
 • امکان سند پلاست سطوح بتنی بعد از باز نمودن قالب ها وزودون هرگونه اضافات بتنی از روی سطح
 • عدم چسبندگی بتن وسیمان به سطح قالب
 • فاقد عوامل اثر گذار بر روی بتن تازه
 • کاهش هزینه های تمیز کاری وترمیم قالب
 • جلوگیری از خوردگی قالب فلزی
 • حذف حباب های ایجاد شده در بین قالب وبتن
 • فاقد یون کلر
 • قابلیت حل شدن در آب
 • صرفه اقتصادی فوق العاده
 • قابلیت رقیق شدن با آب تا میزان 2برابر
موارد استفاده
 • انواع قالب های فلزی ، چوبی طرح دار
 • در بتن ریزی های قالب لغزنده
 • قطعات پیش ساخته با انواع قالب های طرح دار
مقدار مصرف
باتوجه به ناهمواری وزبری سطح قالب ، هرلیتر محصول روغن قالب حدود 20 تا 25 متر مربع را پوشش می دهد که درصورت رقیق نمودن آن به نسبت 1به 1با آب ،امکان استفاده در 40 تا 50 متر مربع نیز وجود دارد .
روش مصرف
 • پیش ازاجرا می بایست سطوح قالب ازهرگونه ترکیبات چسبنده ، جدا وتمیز گردد . قالب های چوبی نو می بایست در دو مرحله با روغن قالب پوشانده شود .
 • این محصول رامی توان با روشهای مختلف ، به وسیله قلم مو ویا اسپری اجرا نمود . درصورت جمع شدن این محصول درگوشه های قالب ، روغن اضافی توسط وسیله های مناسب زدوده شود.
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود