محصولات

اطلاعات فنی
ویژگی ها
 • تسریع واکنش هیدراتاسیون
 • تکمیل واکنش هیدراتاسیون
 • PH درمحدوده 3 الی 4 وفاقد هرگونه عناصر قلیائی
 • افزایش مقاومت فشاری دربتن
 • فاقد یون کلر
 • تسریع درزمان گیرش بتن تا 3 ساعت پس ازبتن ریزی
 • افزایش دمای بتن ناشی از واکنش هیدراتاسیون
 • مقرون به صرفه
موارد استفاده
 • بتن ریزی درهوای سرد ( محدوده دمایی 5+ 18- درجه سانتیگراد )
 • بتن های مسلح وپیش ساخته
 • تسریع زمان گیرش بتن وملات
 • تسریع در باز نمودن قالب ها
مقدار مصرف
 • مقدار دقیق مصــــرف این محصــــول به عوامل متعددي از قبیل : دماي محیط، ضخامت بتن، نوع سیمان، نســبت آب به سیمان و نحوه پوشش بتن تازه ریخته شده بســـتگی دارد . لذا تعیین این میزان با انجام آزمون هاي کارگاهی مشــخص می گردد که به طور کلی بین 1 تا 3 درصــــد وزن ســــیمان پیشنهاد می گردد.
روش مصرف
 • ضدیخ بتـن می تـواند به تمـام یا بخشـــی از آب مخلـوط بتن اضــافه شــده و پس از اختلاط کــامل، بتن ریزي آغاز گردد. توجه شود که می بایست آب اختلاط بتن را به میزان ضد یخ اضافه شده کاهش داد.
 • درصورت نیاز به اسـتفاده از چند نوع ماده افزودنی، حتماً با کارشــناســان شــرکت ابتکار شــیمی البرز تماس حاصـــل فرمایید .
نکات ایمنی
 • در صـورت تمـاس با پـوست قبـل از خشـک شــدن با آب شسته شود.
 • در صورت تمـاس با چشم و یا نفــوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .