محصولات

اطلاعات فنی
ESA.SP
ویژگی ها
 • مقاومت دربرابر مواد نفتی ، آب دریا وفاضلاب
 • مقاومت فشاری وکششی بالا در سنین اولیه
 • چسبندگی عالی به انواع سطح بتنی ، فلز ، سنگ و …..
 • بدون جمع شدگی پس از عمل آوری
موارد استفاده
 • کاشت بولت وآرماتور بر روی سطوح عمودی ( دیوار وسقف )
 • پرکردن شکاف های موجود در دیوار وسقف
 • نصب صفحات فلزی بر روی سطوح عمودی (دیوار وسقف )
مقدار مصرف
با توجه به وزن مخصوص این محصول ، حجم آرماتور و حجم حفره ، مقدار مصرف این محصول مشخص می گردد. ESA.SP
روش مصرف
 • جزءB,A رامطابق وزن مندرج بر روی بسته بندی با یکدیگر به وسیله همزن برقی تا حصول خمیری همگن مخلوط نمایید .
 • چسب کاشت میلگرد ویژه محاسبه و آماده شده را داخل حفره عاری ازگردوغبار وچربی به وسیله دستگاه مخصوص تزریق نموده ، سپس به آرامی وبه صورت پیچشی میلگرد را داخل حفره برده وپس از آن که میلگرد بانیروی دست فرو نرفت . به وسیله چکش با چند ضربه بر روی میلگرد ، هوای محبوس حفره را خارج نمایید .
 • بلافاصله میلگرد کاشته شده راثابت نموده تا حین گیرش جابه جا نگردد .
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست ایجاد سوزش می نماید .
 • در صورتی که در محل بسته این محصول اجرا می گردد . حتماً می بایست هوای محل توسط تهویه مناسب تخلیه گردد .
 • در زمان اجرامی بایست ازدستکش وعینک ایمنی استفاده نمود.
 • در صورت تماس با نقاط حساس بلافاصله به پزشک مراجعه گردد .