محصولات

اطلاعات فنی
ESA.CA
ویژگی ها
 • قابل اجرا برروی بتن وملات تازه
 • قدرت چسبندگی بسیار بالا بر روی انواع سطوح
 • فاقد یون کلر
 • فیلم خشک شفاف وبی رنگ
موارد استفاده
 • استفاده در بتن وملات جهت جلوگیری از بروز ترک های سطحی
 • ملات لکه گیری
 • اتصال بتن یا ملات جدید به قدیم
 • امکان استفاده دربتن جهت بالا بردن چسبندگی
 • امکان استفاده به عنوان پرایمر مواد آب بند روی بتن وملات
 • امکان استفاده به عنوان پرایمر قبل ازاجرای محصول PMB
مقدار مصرف
مقدار دقیق مصرف این محصول به عنوان پوشش با توجه به میزان تخلل موجود در زیر کار مشخص می گردد . به عنوان بالا بردن چسبندگی بین اجزاء، ملات وبتن جدید برای چسبندگی به ملات وبتن قدیم به میزان 20 تا 50 درصد جایگزین آب مصرفی شده ومصرف گردد .
روش مصرف
جهت ملات کاری می بایست 20 تا 50 درصد از آب مصرفی راکاست وبه جای آن چسبت بتن به آب مخلوط اضافه نمود
نکات ایمنی
 • در صورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود.
 • درصورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود