محصولات

اطلاعات فنی
ESA.WHR402
ویژگی ها
 
 • حمل بتن درمسافت های طولانی
 • امکان بتن ریزی توسط قالب های رونده ومتحرک
 • کاهش آب مصرفی در بتن تا 40 درصد درحالت روانی برابر
 • عدم بروز پدیده آب انداختگی وجدا شدگی در بتن فوق روان
 • کاهش نفوذ پذیری دربرابر آب ، کلراید وسولفات ، به دلیل کاهش شدید آب مصرفی دربتن
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس،خاکستربادی و سرباره
 • کاهش تخلخل بتن
موارد استفاده
 
 • بتن ریزی درمناطق بادخیز وگرمسیر
 • تولید بتن خوش نما واکسپوز
 • بتن های پمپی
 • تولید بتن با مقاومت بالا
 • بتن دارای مواد پوزولان
 • بتن های تزئینی
 • بتن های کف سازی و Paving
 • بتن خودتراکم
 • بتن ریزی درقالب های خاص با اشکال مختلف
مقدار مصرف
  میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن تازه وسخت شده مانند روانی ، حفظ روانی ، زمان گیرش ومقاومت اولیه و نهایی بتن با مصالح وشرایط محیطی موجود در محل پروژه انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 0/3 تا 1/5 درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی پیشنهاد می گردد .
روش مصرف
 
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.