محصولات

اطلاعات فنی
ESA.W102-R
ویژگی ها
 • حفظ زمان کارایی بتن در فصول گرم سال
 • امکان کاهش آب مصرفی بتن تا 5 درصد
 • کاهش بروز پدیده جداشدگی در روانی بالا
 • بهبود قابلیت پمپ پذیری بتن
 • افزایش دوام بتن
 • افزایش مقاومت بتن دربرابر سیکل های ذوب ویخبندان
 • بهبود رئولوژی بتن
موارد استفاده
 • بتن های مسلح وغیر مسلح
 • بتن ریزی درهوای گرم با فواصل حمل طولانی
 • بتن ریزی درمقاطع بزرگ ( حجیم )
 • تولید بتن با مصالح شکسته
 • استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی ، میکروسیلیس ،خاکستر بادی وسرباره
 • امکان بتن ریزی با قالب لغزنده
مقدار مصرف
مقدار مصرف این محصول به نوع کاربرد ، نوع مصالح سنگی ، مقدار سیمان ، مقاومت فشاری بتن ، روانی و ….بستگی دارد لذا برای به دست آوردن میزان دقیق مصرف این محصول انجام تست های کارگاهی توصیه می گردد ، به طور کلی میزان مصرف این محصول 5/0 تا 5/1 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد . برای اخذ مشاوره مصرف با کارشناسان دفتر فنی ابتکار شیمی البرز تماس حاصل فرمایید . در صورت نیاز به مصرف خارج از محدوده مذکور می بایست با کارشناسان فنی شرکت ابتکار شیمی البرز تماس حاصل فرمائید .
روش مصرف
 • این محصول رامی توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود ویاباهر نسبتی با بخشی از آب بتن ویاتمام آن مخلوط وسپس به بتن افزود .
 • توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .
نکات ایمنی
 • درصورت تماس با پوست قبل ازخشک شدن با آب شسته شود .
 • در صورت تماس با چشم ویا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته وبه پزشک مراجعه شود.