محصولات

اطلاعات فنی
ESA.Air
ویژگی ها
 • افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب ویخبندان
 • افزایش مقاومت فشاری بتن
 • افزایش کارایی بتن
 • کاهش نفوذ پذیری بتن
 • جلوگیری از بروز پدیده جدا شدگی در بتن  
موارد استفاده
 • تولید نیوجرسی و جدول، جهت معابر، خیابان ها و بزرگراه ها
 • بتن ریزي در سرما
 • تولید کانال هاي بتنی انتقال آب
مقدار مصرف
 • مقدار دقیق مصـرف این محصـول به عواملی از قبیل: دماي محیط، مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان بستگی دارد. از آنجا که مقدار هواي قابل پیش بینـی موجود در بتن، پس از افزودن این محصــــول، بین 4 تا 6 درصد می باشد، به طور کلی میــزان مصـــــــــرف هــواسـاز بتن بین 08/0 تا 4/0 درصد نســــبــت به مجمــوع مقادیر وزنــی اجــزاء سیمـانی پیشـنهادمی گردد.
روش مصرف
 • هواساز بتن می بایسـت به تمام یا بخشــی از آب مخلوط بتن اضافه شده و پس از اختلاط کامل با آب، به مصــالح خشـــک افزوده شود.
نکات ایمنی
 • این محصول در محــدوده مــواد خطــر ســاز و مضــر براي سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود در صورت تماس با پوست پیش از خشک شدن با آب شسته شود و در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.