فروش برخی از محصولات با شرایط ویژه تا پایان سال 1394