دستورالعمل نحوه ی ارزیابی و پذیرش بتن از نظر انطباق با مقاومت مشخصه فشاری